Inzerce
DomůNeubuzZákladní škola Neubuz. Vaše děti učíme hlavou i srdcem

Základní škola Neubuz. Vaše děti učíme hlavou i srdcem

Máte doma předškoláka? Chystáte se tedy k zápisu? Do jaké školy půjdete zapsat Vaše dítě?

Nad poslední otázkou se právě zamýšlejí rodiče budoucích prvňáčků. Na vesnici často rodiče volí mezi školou velkou – městskou a školou vesnickou, většinou malotřídní. Co znamená malotřídní? V této škole se vzdělávají děti ze dvou či více ročníků společně.

Někteří rodiče mají představu, že takovéto vzdělávání je méně kvalitní, než vzdělávání v klasické škole a že děti odchází dále nepřipraveny. Žáci v naší škole jsou vzděláváni v klidné rodinné atmosféře v užším kruhu, což umožňuje respektovat individuální potřeby každého dítěte a to je velkým plusem zejména pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Jsme schopny se věnovat mimořádně nadaným žákům a jsme plně otevřeni i žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Učí zde pedagogové, kteří mají k místu osobní vztah, znají se s rodiči a o každém dítěti mají velmi dobrý přehled. Žáci jsou tak pro učitele čitelnější a ti mohou snáze reagovat i na drobné změny v náladách či chování, daleko lépe pracovat s celým třídním kolektivem. Další výhodou takovéto formy vzdělávání je budování větší samostatnosti a tolerance dětí mezi sebou. Je dobré si uvědomit, že na spojování žáků různých ročníků jsou založeny i dnes tolik vyhledávané školy se vzděláváním formou alternativních směrů. Starší žáci spolupracují s těmi mladšími, podporují je v práci, navzájem si pomáhají a spolupracují. Chceme a usilujeme o to, aby se žákům, učitelům i rodičům u nás líbilo a chodili za námi rádi. Vycházíme ze zásad Daltonské školy, které uplatňujeme: samostatnost, zodpovědnost, svoboda, spolupráce, individuální přístup, přátelské prostředí, komunikace, tolerance, tvořivost a vědomí kultury.

Jsem schopna se svými kolegyněmi využívat specifických forem výuky, zařazujeme promyšlené a připravené střídání aktivit, využíváme didaktických pomůcek, interaktivní tabule, notebooky, počítačové výukové programy pro samostatnou práci žáků. Péče nejen o slabší děti nad rámec výuky je u nás běžnou praxí. V letošním roce se připravují 4 páťáci
na přijímačky na víceletá gymnázia. Máme radost z toho, když se nám společně podaří zvládnout a překonat problémy žáků z různých oblastí.

Bohužel je smutnou realitou, že venkovské školy bojují o své přežití. Přitom tyto školy jsou nedílnou součástí kulturního života obce. Podporují venkovskou komunitu jako vzácné společenství a vytváří příležitost ke zkvalitnění mezigeneračního soužití. Přispívají k udržení místních tradic, zvyků, kulturních a společenských akcí. Spolupracujeme s dalšími složkami v obci – komunitní školou Sova, SDH Neubuz.

Hlavní příčinou problémů malotřídních škol je nedostatek dětí. Kvůli obavám z přechodu
na větší základní školu umisťují rodiče své děti raději rovnou do větších – úplných základních škol. Argumentují tím, že děti mají s tímto přechodem problém. Samozřejmě každé dítě je jinak nastavené, jinak citlivé, jinak adaptabilní, atd. a může mít problémy spojené s přechodem na velkou školu, kde se bude pravděpodobně potýkat s větší anonymitou
a soutěživostí.  Pokud je však na malé škole dítě dobře vedeno kvalitními pedagogy, je schopno přechod úspěšně zvládnout a tato zkušenost může mít velice zásadní a kladný význam pro jeho další vývoj. Žáci, kteří odchází od nás, jsou samostatní, tvořiví a jsou velmi dobře připraveni pro život. 

Našim cílem je, aby se žákům v naší škole líbilo a chodili sem rádi. Snažíme se jim vytvořit kamarádské prostředí. Odměnou nám je, když se k nám žáci do školy vrací i po splnění povinné školní docházky a dovídáme se o jejich úspěšné životní cestě.  Mgr. Petra Výchopňová,Ředitelka ZŠ Neubuz

NEJSTE JEŠTĚ ROZHODNUTÍ, KAM DO 1. TŘÍDY?

Jsme malá škola rodinného typu a moc rádi bychom Vás přivítali v našem rodinném kruhu. Rozhodnutí zůstane vždy na Vás. My Vám však chceme nabídnout vše, co je pro naši školu typické. www.zsneubuz.cz

Vstup do školy představuje nejen změnu pro Vaše dítě, ale i finanční zátěž. Proto rozhodnutím zastupitelstva obce Neubuz je pro každého prvňáčka připravena finanční podpora v hodnotě 2 000,-Kč , ze které můžete hradit potřebné výdaje.

 • Malý počet žáků ve třídách, individuální přístup pedagoga
 • Individuální přístup k integrovaným žákům
 • Bezproblémová dopravní dostupnost
 • Výchova k samostatnosti dětí, projektové vyučování, využívání internetu ve výuce, angličtina od 1. ročníku
 • Dramatická výchova jako součást výuky, spolupráce s MŠ
 • Plavecký výcvik od 1. ročníku až do 5. ročníku
 • Využití velkých gymnastických míčů ve výuce (relaxace,  procvičení správné držení těla)
 • Zpestření výuky na interaktivní tabuli, počítače ve třídách i ŠD
 • Účast na sport. soutěžích: pódiovkách, atletice, Trnavský vrch, turnaje Mc‘Donalds Cup
 • Dodržování pitného režimu během vyučování
 • Možnost trávit přestávky na zastřešeném  školním dvorku, který se také využívá k výuce praktických předmětů.
 • Začátek vyučování v 8 hodin
 •  ŠD od 7,00 do 15,30  dle požadavků rodičů
 • Slavnostní příjímání prvňáčků – Pasování, k ukončení docházky žáci obdrží videozáznam z průběhu života na škole
 • Hra na flétnu náplň vyučovacích hodin HV
 • Pořádání školy v přírodě
 • Velká škála zájmových kroužků (seberealizace dětí)
  • Angličtina hrou
  • Počítač a počítačové hry (16 počítačů)
  • Dramatický
  • Sportovní hry, country kroužek
  • Výtvarný, keramický
  • Výuka hry na flétnu
  • Náboženství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEUBUZ VŠEOBECNÉ INFORMACE

Základní škola Neubuz je malotřídní škola se dvěma třídami.
Učí se ve dvou třídách: I. (1. a 4. ročník) 13 žáků a ve II. třídě (3. a 5. ročník) 10 žáků.
Počet dětí na škole ve šk. roce 2018/2019 je 23. Obě třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, nově 10 notebooky, 10 počítači, interaktivní tabulí, plazmovými televizory, dataprojektory, CD přehrávače jsou v každé učebně. Součástí školy je také jídelna (výdejna)
a školní družina. Děti si mohou vybrat z velkého množství zájmových kroužků.
Na výběr je např. kroužek sportovní hry, angličtina hrou, přírodovědný kroužek či hra
na flétnu. Spolupracujeme s místními organizacemi Hasičů, Komunitní školou Sova
a ASPV Slušovice.  Výborná je spolupráce s obcí a zastupitelstvem obce Neubuz, se školami
i malotřídními školami a školkami v okolí: ZŠ Trnava, ZŠ Veselá, ZŠ Všemina,
s MŠ Slušovice, MŠ Hrobice a MŠ Březová. Velkým přínosem pro žáky je spolupráce se záchrannou chovnou stanicí zvířat v Hošťálkové, s muzeem a zámkem Vsetín, muzeem Zlín – kde mají žáci možnost navštívit výukové programy.  Do školního vzdělávacího programu zařazujeme prvky z Daltonského plánu, jsme zařazeni v síti Zdravých škol a velmi často využíváme projektové vyučování.
V roce 2002 získala titul EKOŠKOLA ROKU 2002. Ekologické dny či Dny zdraví jsou součástí celoročního projektu. Velmi dobré výsledky zde mají v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V roce 2008/2009 žáci zvítězili v Moravské projektové ekologické soutěži „Nakresli svou planetu. V posledních letech žáci naší školy vyhrávají nebo se umísťují na předních místech v přírodovědné a ekologické soutěži „Poznej a chraň“ v regionálním i krajském kole. Obrovským úspěchem bylo ocenění žákyně  ročníku Terezy L. v mezinárodní matematické soutěži „KLOKAN – kategorie CVRČEK“ 1. místo v okrese Zlín.
V ekologické soutěži „Jaloveček“ vybojovali pěkné 2. místo. Sportovní soutěž VŠEMINĚNÍ  družstvo pod vedením Lukáše U. ve velké konkurenci zvítězilo. V mezinárodní literární soutěži „Nasloucháme naší zemi“ obsadila naše žačka krásné 2. místo. Požární ochrana očima dětí 2018 – žákyně Barbora V. a Pavlína B. byly oceněny zlatou a stříbrnou medailí. Literární soutěž Putování vánoční vločky – 1. a 2. místo. Nasloucháme naší Zemi – mezinárodní literární soutěž – 2. místo.

Pořádáme školičky pro předškoláčky, aby se děti seznámily se školním prostředím a lépe zvládly přechod z MŠ.  Plaveckého výcviku se v zimním období účastní všichni žáci školy. Velmi dbáme na udržování a rozvíjení lidových tradic – zpívání u stromečku, jarmarky, masopustní obchůzky obcí a pestrá vystoupení či divadla pro seniory i veřejnost jsou již tradicí.  Každý rok pořádáme týdenní pobyty na škole v přírodě. Jsme zapojeni v projektech: Zdravá škola, Ovoce do škol, Veselé zoubky, „72 hodin“, Šablony II.

Žáci z naší školy přechází na různé školy do Slušovic, Zlína, Vsetína či víceletá gymnázia.

HLavní partneři