Ještě před zimou se opraví silnice u Slušovic

Úterý, 15 Září 2015 11:03 | Zdroj: TZ - ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | Značky Březová, Hrobice, Neubuz, Slušovice, Trnava Bookmark and Share

Ještě před zimou se opraví silnice u Slušovic
Silničáři nasadí v polovině září svou těžkou techniku i pracovníky do blízkosti Slušovic. Ještě před zimou v lokalitě Nové Dvory zrekonstruují části silnic, které vedou do Hrobic a do Trnavy. Novou kvalitu zde získá více než kilometrový úsek. Stavba využije prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Současný stav, důvody stavby

Silnice v dotčeném úseku vykazuje havarijní stavební stav, neusměrněné rozlehlé plochy se podílejí na vzniku nebezpečných situací v silničním provozu.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice II/491 (směr Hrobice) a silnice III/4893 (směr Trnava). Rekonstruovaný úsek silnice II/491 je vymezený křižovatkami se silnicemi III/4893 a III/4914, délka řešeného úseku je 683 metrů. Na silnici III/4893 se jedná o úsek vymezený křižovatkou se silnicí II/491 po první křižovatku s komunikací vedoucí k letišti Slušovice, délka řešeného úseku je 425 metrů. Součástí stavby je i úprava části silnice III/4914 (směr Březová) v návaznosti na upravovanou křižovatku se silnicí II/491. Celková délka rekonstruovaných silnic je 1128 metrů.
V řešených úsecích silnic II/491, III/4893 a III/4914 bude provedena rekonstrukce vozovky, obnova odvodnění, současně bude upraveno šířkové a částečně i směrové uspořádání silnic. Budou normově upraveny všechny dotčené křižovatky, napojení místních komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem. Nová šířka vozovky bude 7 metrů. Nevyužité zpevněné plochy budou rekultivovány mimo zpevněných ploch na mostních objektech. Rekultivace bude spočívat v odfrézování živičných vrstev a následném ohumusování a zatravnění.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Smluvní cena za tuto zakázku činí 13,653 milionu korun. Stavba bude financována Státním fondem dopravní infrastruktury, výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce budou probíhat v termínu od 14. září do 29. listopadu 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na silnici II/491 a III/4893 budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky, provoz bude řízen světelnou signalizací nebo usměrněn dopravním značením.